140 کارکتر باقی مانده

Share

فرمول یک پخش زنده مسابقات فرمول یک 2023 بعدی لاس وگاس

جدول پخش زنده گرندپری برزیل 2023:

شرح روز ساعت
تمرین اول جمعه 26 آبان 8:00
تمرین دوم جمعه 26 آبان 11:30
تمرین سوم شنبه 27 آبان 8:00
تعیین خط شنبه 17 آبان 11:30
مسابقه یکشنبه 28 آبان 9:30

مسابقه بعدی موتوجی پی در مالزی برگزار میشه


جدول موتوجی پی مالزی 2023

شرح روز ساعت
تمرین اول جمعه 19 آبان 6:15
تمرین آزاد جمعه 19 آبان 10:30
تمرین دوم شنبه 20 آبان 5:40
تعیین خط اول شنبه 20 آبان 6:20
تعیین خط دوم شنبه 20 آبان 6:45
مسابقه اسپرینت شنبه 20 آبان 10:30
مسابقه یکشنبه 21 آبان 9:30

ویدئوهای مشابه